Vejledning til optagelse

 • Generelle forhold
 • Særlige grupper/medlemsforhold
 • Om studiemedlemskab
 • Godkend/send

Generelle forhold

Lønmodtager

Du er lønmodtager, når du arbejder hos en arbejdsgiver. Når du arbejder som lønmodtager, indbetaler arbejdsgiveren A-skat og bidrag til ATP, og ferieloven gælder for dig.

Tilknytning

Du er eller har været beskæftiget indenfor Lærernes a-kasses faglige område& eller er under uddannelse eller har gennemført uddannelse inden for a-kassens faglige område efter gældende vedtægt.

Nyuddannet

Du er nyuddannet, hvis du har taget en erhvervsmæssig uddannelse inden for en a-kasses faglige område. Uddannelsen skal have varet mindst 18 måneder eller 3 semestre. Du skal have haft bopæl i Danmark umiddelbart før, du begyndte på uddannelsen, og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Uddannelsens afslutning

Uddannelsen er afsluttet, når alle skriftlige og mundtlige karakterer er givet, samtlige praktikker bestået, og al studieaktivitet er ophørt på det pågældende studie. Med studieaktivitet menes deltagelse i undervisning, eksamen, forsvar af opgaver, praktikker mv.

Studerende fra den Frie lærerskole i Ollerup afslutter uddannelsen den dato, de modtager afgangsbeviset.

Afsluttes en uddannelse med aflevering af speciale eller hovedopgave, er uddannelsens afslutningsdato den dag, hvor opgaven eller specialet er forhåndsgodkendt af censor og vejleder.
Skal hovedopgaven eller specialet forsvares mundtligt, er afslutningsdatoen den dag, hvor forsvaret finder sted.

Datoen for udstedelse/modtagelse af eksamensbevis kan også anerkendes som afslutningsdatoen på uddannelsen. Det forudsætter, at eksamensbeviset udstedes umiddelbart efter al studieaktivitet er ophørt.

Allerede medlem af Lærernes a-kasse - eller en anden a-kasse

Hvis du er studiemedlem i Lærernes a-kasse, skal du skifte status til nyuddannet: "med rettigheder som nyuddannet" for at få ret til dagpenge med dimittendrettigheder.

Hvis du i øvrigt er medlem af Lærernes a-kasse eller en anden a-kasse, og du er nyuddannet, kan du vælge mellem at få status/skifte a-kasse som dimittend eller med "nuværende rettigheder".

Optagelse med status som nyuddannet (dimittendrettigheder)

Hvis du vælger denne mulighed, er dagpengene 82 % af højeste dagpengesats, og du begynder forfra i en ny dagpengeperiode.

Det er en forudsætning for at opnå dimittendrettigheder, at a-kassen har modtaget ansøgningen senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

2-ugers fristen gælder både, hvis du skal overflyttes fra en anden a-kasse som dimittend, og hvis du allerede er medlem af en a-kasse, herunder Lærernes a-kasse, men ønsker at gøre brug af dimittendrettighederne.

Hvis du bliver færdig med en uddannelse og fx ikke har modtaget dagpenge, skal du typisk vælge med dimittendrettigheder.

Nyuddannet status med "nuværende rettigheder"

Hvis du vælger denne mulighed, bevarer du de rettigheder og pligter, som du allerede har erhvervet i en a-kasse, fx i form af satsberegning og dagpengeret.

Du bør høre din nuværende a-kasse om, om du stadig har rettigheder tilbage.

Har du modtaget dagpenge tidligere, kan du risikere, at du allerede har opbrugt en stor del eller alle uger med ret til dagpenge. I det tilfælde kan der være en rigtig dårlig ide at vælge ”nuværende rettigheder”.

Du kan kun ændre dit valg til dimittendrettigheder, hvis a-kassen modtager besked herom senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Nyuddannet uden for Lærernes a-kasses faglige område

Hvis du afslutter en uddannelse, som ligger udenfor Lærernes a-kasses faglige område, kan du vælge at søge optagelse i en anden a-kasse, der dækker dit nye faglige område.

Her gælder samme frister og betingelser som ovenfor.

Bopæl

Du skal have bopæl og ophold i Danmark, når du afslutter uddannelsen, ligesom du skal have haft bopæl i Danmark, inden du er startet på uddannelse, hvis du skal kunne ændre status til dimittend og have ret til dagpenge allerede dagen efter, du afslutter uddannelsen.

Statsborgerskab

Hvis du ikke er dansk statsborger, kan opholds- og arbejdstilladelse have betydning for, om du kan få dagpenge. Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du derfor oplyse, om du har varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Persondatalov

I henhold til persondataloven kan vi oplyse, at:

 • a-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter,
 • a-kassen registrerer modtagne oplysninger,
 • a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i a-kassen og SKAT's indkomstregister til registersamkøring,
 • du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig, og
 • du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Oversigt over a-kassernes priser, servicetilbud mv.

Du kan se en oversigt over alle a-kassers priser (administrationsbidrag), servicetilbud mv. på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

Særlige grupper/medlemsforhold

Værnepligtige, borgmestre, rådmænd, udvalgsformænd, medlemmer af regeringen, Folketinget eller Europaparlamentet.

Du kan optages under aftjening af almindelig eller civil værnepligt, som borgmester, rådmand mv.

Optagelse uden arbejde/støttet arbejde

Du kan blive optaget, selv om du ikke har arbejde, eller hvis din arbejdsgiver får tilskud til din løn. Du skal dog være opmærksom på, at ret til dagpenge kræver, at du har været medlem af arbejdsløshedskassen uafbrudt i mindst et år og at din(e) arbejdsgiver(e) har indberettet 1924 ustøttede løntimer til Skats indkomstregister.

Når du skal optages i Lærernes a-kasse, som er en faglig a-kasse, skal du beskrive din tilknytning til det faglige område.

Selvstændige erhvervsdrivende

Se vejledningen nedenfor om skift af a-kasse som selvstændig erhvervsdrivende.

Værnepligtige, borgmestre, rådmænd m.fl.

Hvis du allerede er medlem af en a-kasse, og du vil skifte a-kasse, mens du er værnepligtig, følger du reglerne for medlemmer uden arbejde. Hvis du ønsker at skifte a-kasse under dit hverv som borgmester, rådmand mv., sker det efter reglerne for lønmodtagere.

Oplysninger til brug for skift af a-kasse

Selvstændig erhvervsdrivende

Denne ansøgning kan kun bruges, hvis du skal overflyttes til en anden a-kasse på grund af selvstændig virksomhed.

Når du skal overflyttes som selvstændig, skal du oplyse navn og adresse på din egen virksomhed.

Hvis du har drevet selvstændig virksomhed, skal du have drevet virksomheden i væsentligt omfang uden offentlig støtte i medlemsperioden.

Der er tale om selvstændig virksomhed, når den drives som enkeltmandsvirksomhed, og når den drives som et selskab eller forening.

Du er selvstændig, hvis du ved arbejde for dig selv eller din ægtefælle driver eller er med i en selvstændig virksomhed. Det gælder også, hvis du arbejder i et selskab, hvor du eller din ægtefælle ejer hele eller en del af selskabskapitalen.

Du skal altid svare Ja på spørgsmålene om selvstændig virksomhed, hvis

 • du eller din ægtefælle har ansatte,
 • du er registreret hos Told og Skat som medarbejdende ægtefælle,
 • du har bortforpagtet virksomheden
 • du har en maskinstation til at udføre arbejdet, eller
 • du i sæsonen eller ind imellem arbejder som selvstændig.

Om studiemedlemskab

Betingelserne for fritagelse for kontingent under uddannelse er følgende:

Under 30 år

 • Du deltager i en erhvervsmæssig uddannelse der svarer til mindst 1½ års fuldtidsstudium (90 ECTS point).
 • Dine samlede indtægter inklusiv SU må ikke overstige det maksimale dagpengeniveau eller elevlønnen for elever.
 • Ingen fritagelse, hvis du modtager hjælp til forsørgelse fra kommunen, fx kontanthjælp og revalidering.

Fra 30 år

 • Du skal være med i efterlønsordningen.
 • Du deltager i en erhvervsmæssig uddannelse, der berettiger til optagelse som dimittend i en a-kasse.
 • Dine samlede indtægter inklusiv SU må ikke overstige det maksimale dagpengeniveau eller elevlønnen for elever.
 • Der kan ikke ske fritagelse, hvis du modtager hjælp til forsørgelse fra kommunen, fx kontanthjælp og revalidering.
 • Er du optaget i a-kassen på baggrund af afsluttet uddannelse og ikke efterfølgende har haft 1924 timers arbejde, kan du ikke kontingentfritages.
 • Du skal ved uddannelsens start være dagpengeberettiget på baggrund af tidligere arbejde.

Hvor lang tid kan du få kontingentfritagelse?

Du kan maksimalt få kontingentfritagelse et år ad gangen og maksimalt i sammenlagt 5 år. Fritagelsen gælder indtil det tidspunkt, hvor du afslutter eller ophører med uddannelsen.

Fylder du 30 midt i en periode, skal du opfylde de skærpede betingelser, hvis du fortsat skal have mulighed for kontingentfritagelse.

Ny ansøgning

Du skal søge på ny, hver gang du ønsker en forlængelse, efter at bevillingsperioden slutter.

Du kan først få en forlængelse fra den dag, vi har modtaget din ansøgning.

Endelig færdig med uddannelsen

Når du afslutter din uddannelse, skal du søge om at ændre status til nyuddannet.

Hvis du afslutter en uddannelse, som ligger uden for Lærernes a-kasses faglige område, og du ønsker at få rettigheder som dimittend, skal du søge optagelse i den a-kasse, der dækker det faglige område.

Godkend/send

Bemærk, at du ved indsendelsen erklærer på tro og love, at oplysningerne er korrekte. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af dagpenge mv. og tab af rettigheder. Det står i § 86, stk. 1, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Du kan også blive meldt til politiet.

Er du i tvivl? Spørg a-kassen.